na
Tham luận tại đại hội
Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025

Tham luận của đồng chí Phạm Văn Khảnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ninh Giang

 
Trước hết, tôi nhất trí cao với dự thảo các văn kiện đã trình tại đại hội. Để làm rõ thêm những nội dung trong Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thay mặt Đảng bộ huyện Ninh Giang, tôi xin phát biểu tham luận với nội dung: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Trong điều kiện Đảng cầm quyền, phương thức lãnh đạo của Đảng là tổng thể các phương pháp, cách thức, biện pháp mà Đảng sử dụng để tác động vào nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và nhân dân nhằm thực hiện Cương lĩnh chính trị, đường lối, các nghị quyết của Đảng. Nhưng thực tiễn xã hội luôn vận động và biến đổi, bởi vậy, Đảng cầm quyền phải không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo để bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng mang lại hiệu quả cao hơn. Cho nên, thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng là yêu cầu vừa cơ bản vừa cấp bách của Đảng cộng sản cầm quyền. Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, khi bàn về cách lãnh đạo, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra rằng: “lãnh đạo đúng nghĩa là không phải cứ ngồi trong phòng giấy mà viết kế hoạch, ra mệnh lệnh. Lãnh đạo đúng nghĩa là phải quyết định mọi vấn đề một cách cho đúng, phải tổ chức sự thi hành cho đúng và phải tổ chức sự kiểm soát cho tốt”.
 
Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hải Dương đã vượt qua khó khăn, thách thức, gặt hái nhiều thành tựu to lớn, tạo cho tỉnh Hải Dương có thế mới, lực mới và diện mạo mới. Những kết quả đó có được, trước hết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh luôn coi trọng, quyết tâm thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị.
 
Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng và định hướng chỉ đạo của Tỉnh ủy về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. 5 năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ninh Giang đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng quyết liệt, đúng thẩm quyền, có trọng tâm, trọng điểm, tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã chú trọng xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của Ban Chấp hành theo hướng ngày càng hoàn thiện, khoa học. Chương trình công tác toàn khóa, hàng năm của Ban Thường vụ, Ban chấp hành luôn bám sát tình hình thực tiễn, lựa chọn những vấn đề, những nhiệm vụ trọng tâm để tổ chức thực hiện.
Ban chấp hành Đảng bộ huyện chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng sâu sát, gần dân, phát huy dân chủ với nhiều cách làm cụ thể: Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên dự sinh hoạt trực tiếp với chi bộ thôn, khu dân cư nơi phụ trách; thực hiện chế độ tiếp dân, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, đảng viên và nhân dân; định kỳ tổ chức giao ban hàng tháng giữa Thường vụ Huyện ủy với bí thư chi bộ; phân công cán bộ, công chức các ban xây dựng Đảng theo dõi cơ sở. Quyết liệt chỉ đạo bằng được một số vấn đề mới và khó nẩy sinh trong công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Giai đoạn 2016-2020, huyện Ninh Giang đã hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy: giảm được 11 thôn, 8 xã, 9 trường học, 8 trạm y tế theo đơn vị hành chính mới. Bố trí chức danh Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND tại 3 xã và bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn trên địa bàn toàn huyện.
 
Trong lãnh đạo, chỉ đạo, Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy có nhiều cải tiến: tập trung chỉ đạo, giải quyết những hạn chế, khuyết điểm theo từng chuyên đề; nâng cao chất lượng các hội nghị; tăng làm việc trực tiếp với các xã, các cơ quan, đơn vị nhằm giải quyết tồn tại, vướng mắc hoặc định hướng hoạt động. Lãnh đạo, chỉ đạo HĐND huyện ban hành Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy. Lãnh đạo UBND huyện thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.
 
Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ huyện còn một số tồn tại, khó khăn: việc lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy đối với cấp ủy cơ sở và cơ quan, đơn vị có lúc, có việc chưa sâu sát; lãnh đạo phát triển kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng; một số lĩnh vực chủ lực của địa phương chưa có bước phát triển đột phá; một số chủ trương, nghị quyết chậm đi vào thực tiễn; việc chất vấn, thảo luận trong một số kỳ họp Ban chấp hành chất lượng chưa cao; một số đồng chí cấp ủy viên, người đứng đầu chính quyền trách nhiệm chưa cao, có biểu hiện né tránh, ngại va chạm; có đồng chí ngại đi cơ sở, thiếu kiểm tra, đôn đốc, không nắm chắc tình hình đơn vị phụ trách; năng lực tổng kết thực tiễn, nghiên cứu bổ sung, phát triển lý luận còn hạn chế.
 
Từ thực tiễn của Đảng bộ huyện Ninh Giang trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tại Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV đã rút ra một số kinh nghiệm:
 
Một là, Coi trọng việc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng và vận dụng sáng tạo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phương thức lãnh đạo của Đảng vào điều kiện cụ thể của địa phương.
 
Hai là, Thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, Ban Thường vụ. Xác định rõ trách nhiệm của từng đồng chí ủy viên Ban chấp hành và thường xuyên đánh giá đúng kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
 
Ba là, Nắm chắc thực tiễn, xác định đúng nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, then chốt. Người đứng đầu có tầm nhìn xa, nhạy bén quyết định đúng, kịp thời, quyết liệt gắn với làm tốt công tác tư tưởng để lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong hệ thống chính trị.
 
Bốn là, Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý có trình độ, năng lực, đạo đức, phong cách, có tinh thần trách nhiệm, sâu sát với cơ sở; Phát huy dân chủ, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.
 
Năm 2020 và những năm sắp tới, nhiều cơ hội và thách thức đan xen tác động đến sự ổn định và phát triển của cả nước nói chung và Hải Dương nói riêng. Trong đó có nhiều thách thức mới phải được nhận diện, đối diện và hóa giải đó là: vấn đề xây dựng và chỉnh đốn Đảng; đấu tranh phòng chống tham nhũng; cấu trúc lại mô hình phát triển kinh tế bền vững; cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với sự vận động của các xu thế phát triển mới; phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đòi hỏi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, đưa ra những quyết sách đúng đắn, đưa Hải Dương phát triển tương xứng với tiềm năng và lợi thế của tỉnh.
 
Việc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo là vấn đề lớn và quan trọng, đòi hỏi các cấp ủy phải chủ động, sáng tạo, tích cực, có quyết tâm chính trị cao; phải vận dụng linh hoạt tư tưởng Hồ Chí Minh về cách lãnh đạo, vừa làm vừa tổng kết rút kinh nghiệm, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, sát với thực tiễn, nhiệm vụ của từng cấp, ngành, địa phương, đơn vị. Đảng bộ huyện Ninh Giang đề xuất một số giải pháp sau:
 
Một là: Nâng cao chất lượng việc xây dựng và ban hành Nghị quyết, kết luận của Ban chấp hành, ban thường vụ theo hướng ngắn gọn, sát thực tiễn, chọn vấn đề bức xúc cần giải quyết ở địa phương, đồng thời tập trung kiểm tra, kiểm soát, giám sát thực hiện nghị quyết. Theo tinh thần dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng: “Chỉ ban hành nghị quyết khi thật sự cần thiết. Nghị quyết phải thiết thực, ngắn gọn, khả thi. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiên quyết việc cụ thể hóa, thể chế hóa, tổ chức thực hiện nghị quyết; hàng năm kiểm tra, giám sát, đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả”.
 
Hai là: Bám sát, thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, để việc tổ chức kiểm tra có kết quả tốt, ngoài việc kiểm tra theo kế hoạch, cần tăng cường kiểm tra đột xuất việc thực hiện nghị quyết ở các cấp, các ngành. Tổ chức các đoàn, các tổ kiểm tra tinh gọn, có nội dung trọng tâm và không báo trước cho đơn vị, địa phương cần kiểm tra. Dành nhiều thời gian khảo sát cụ thể trong nhân dân, ở cơ sở xã, phường, cơ quan đơn vị. Sau khi khảo sát, kiểm tra cơ sở mới làm việc với tập thể lãnh đạo đơn vị, địa phương để chỉ đạo cụ thể. Làm được như vậy, việc kiểm tra sẽ thực chất hơn, hạn chế bệnh quan liêu, hình thức, lãng phí.
 
Ba là: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, tăng cường tổ chức hội nghị trực tuyến, lồng ghép với nhiều nội dung để tiết kiệm chi phí và thời gian. Tiếp tục đổi mới hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gắn với đổi mới kinh tế, văn hóa, xã hội. Lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước theo hướng xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, phục vụ nhân dân, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo, cán bộ, công chức từ tỉnh tới cơ sở.
 
Bốn là: Thường xuyên sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết, chỉ thị của Trung ương để rút kinh nghiệm điều chỉnh lãnh đạo, chỉ đạo; tăng cường chỉ đạo theo hướng sâu sát thực tiễn, gắn bó mật thiết với cơ sở. Với phương châm lãnh đạo, chỉ đạo theo tư duy tỉnh sát xã; huyện sát thôn; xã sát hộ dân. Toàn bộ các đồng chí thường vụ, các đồng chí trong Ban chấp hành đều được phân công trực tiếp theo dõi, phụ trách một số xã, phường, nhất là các xã khó khăn. Trong chương trình công tác hằng năm, các đồng chí được phân công theo dõi, phụ trách đều xây dựng nội dung kiểm tra, chỉ đạo các địa phương được phân công. Như vậy sẽ giúp kinh tế - xã hội ở các xã, phường được định hướng ở tầm cao hơn, những vướng mắc trong thực tiễn được xử lý kịp thời, hiệu quả.
 
Trên đây là một số ý kiến, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ninh Giang tham gia vào Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhằm thực hiện tốt nội dung tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ tới. Xin cảm ơn và kính chúc Đoàn chủ tịch Đại hội, các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể Đại hội sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!
 
 
Các tin mới hơn
Xây dựng, phát triển hạ tầng, dịch vụ công nghệ thông tin, chính quyền điện tử đáp ứng yêu cầu cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0(22/10/2020)
Khơi dậy khát vọng phát triển, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc(22/10/2020)
Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo ngay từ cơ sở(22/10/2020)
Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Hải Dương(22/10/2020)
Giải pháp nâng cao hoạt động hỗ trợ phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển kinh tế(22/10/2020)
Các tin cũ hơn
Phát huy tiềm năng, lợi thế xây dựng thành phố Chí Linh trở thành đô thị du lịch, dịch vụ chất lượng cao, xứng đáng là một trung tâm động lực tăng trưởng quan trọng của tỉnh trong giai đoạn mới.(22/10/2020)
Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh và phát triển đảng viên mới(22/10/2020)
Các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng(22/10/2020)
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng(22/10/2020)
Tăng cường công tác đối thoại, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất của nhân dân ngay từ cơ sở(22/10/2020)
na
Những kinh nghiệm rút ra qua nhiệm kỳ 2015-2020: Bài cuối: Quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành
Tinh thần quyết liệt, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành và “đeo bám” đến cùng mục tiêu đã đề ra là kinh nghiệm quý sẽ tiếp tục được phát huy trong nhiệm kỳ tới.
na
na
na
na
na
Liên kết website