na
Tham luận tại đại hội
Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh và phát triển đảng viên mới

Tham luận của đồng chí Nguyễn Văn Nhự, Chủ tịch UBND xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang

Hôm nay, Đảng bộ tỉnh Hải Dương long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XVII, được sự đồng ý và giới thiệu của Đoàn chủ tịch Đại hội, tôi rất vinh dự thay mặt cho đoàn đại biểu Đảng bộ huyện Bình Giang lên phát biểu tham luận tại Đại hội. Trước tiên, xin trân trọng gửi tới các vị đại biểu khách quý và toàn thể các đồng chí mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành đạt. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.
 
Chúng tôi nhất trí cao với bản dự thảo Báo cáo chính trị do Đoàn Chủ tịch trình trước Đại hội. Để bổ sung và chứng minh kết quả đạt được trong những năm qua và nhiệm vụ giải pháp trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, chúng tôi xin tham luận về nội dung: “Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh và phát triển đảng viên mới”.
 
Lý luận và thực tiễn đã chứng minh, dù ở giai đoạn nào của cách mạng Việt Nam do Đảng lãnh đạo, các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) luôn là gốc rễ, là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị lãnh đạo ở cơ sở, bảo đảm cho đường lối của Đảng đi vào cuộc sống, đồng thời là cấp trực tiếp tiến hành các hoạt động xây dựng nội bộ Đảng. Do vậy, có thể khẳng định TCCSĐ là nền tảng có vai trò quan trọng quyết định năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.
 
Chính vì vậy, từ khi ra đời đến nay Đảng ta luôn quan tâm xây dựng các TCCSĐ. Trong điều kiện hoạt động bí mật Đảng chú trọng phát triển các chi bộ cộng sản ở các khu công nghiệp đông công nhân, những vùng nông thôn, trong học viên, sinh viên và trí thức, nhằm tuyên truyền, cổ động quần chúng đấu tranh giành chính quyền. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và trong sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội, Đảng ta luôn coi các TCCSĐ là tế bào của Đảng. Chất lượng các TCCSĐ là yếu tố tạo nên chất lượng lãnh đạo của Đảng trong quá trình cách mạng, là uy tín của Đảng trước quần chúng nhân dân.
 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Đảng ta khẳng định: “Những thành tựu đã đạt được, những tiềm năng được khai thác, những kinh nghiệm có giá trị đều bắt đầu từ sự nỗ lực phấn đấu của quần chúng ở cơ sở mà hạt nhân là tổ chức đảng. Nhưng mặt khác, sự yếu kém của nhiều TCCSĐ đã làm hạn chế những thành tựu của cách mạng”. Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) đánh giá: “Nhiều tổ chức cơ sở đảng đã giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở; lãnh đạo cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên; thực hiện có kết quả nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của địa phương, cơ quan, đơn vị”. Trong những năm gần đây, Đảng ta đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết nhằm xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh và phát triển đảng viên mới. Điều này đã được thể thiện rõ nét tại Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02/02/2008 của Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương khóa X về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”.
 
Trong nhiệm kỳ vừa qua, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, đặc biệt là sự lãnh đạo trực tiếp của Huyện ủy, HĐND &UBND huyện, Đảng bộ xã Nhân Quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp đồng bộ nhằm xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, phát triển đảng viên mới và đạt được những kết quả quan trọng. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng có chuyển biến tích cực. Tổ chức cơ sở đảng được kiện toàn, từng bước bảo đảm yêu cầu lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở. Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ có chuyển biến tích cực, việc học tập chuyên đề hằng quý, hằng tháng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai nghiêm túc; công tác đấu tranh tự phê bình và phê bình, nguyên tắc tập trung dân chủ được nâng lên; công tác kiểm tra giám sát được cấp ủy quan tâm chú trọng; công tác kết nạp đảng viên được quan tâm, trong nhiệm kỳ đã kết nạp 37 đảng viên mới; công tác đánh giá xếp loại đảng viên, tổ chức đảng và tập thể lãnh đạo được thực hiện nghiêm túc, hằng năm tỷ lệ tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 90%; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được chăm lo, đội ngũ cán bộ, công chức được trẻ hoá, tiêu chuẩn hoá, năng lực, trình độ chuyên môn ngày càng tốt hơn; năng lực, trình độ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy cơ sở được nâng lên; nhiều cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên được rèn luyện, thử thách qua thực tiễn công tác, có lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng bộ Nhân Quyền luôn đạt trong sạch, vững mạnh (TSVM); nhiều năm liền Đảng bộ đạt TSVM có thành tích tiêu biểu được Tỉnh ủy tặng Bằng khen và Cờ thi đua xuất sắc; chính quyền đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc được UBND tỉnh tặng Bằng khen. Năm 2014, Nhân Quyền là một trong 13 xã đầu tiên của tỉnh và là xã đầu tiên của huyện được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã đạt Nông thôn mới. Năm 2015, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã vinh dự được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về thăm và chúc Tết. Đến năm 2019, Đảng bộ và nhân dân xã Nhân Quyền được Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên mới còn một số hạn chế, thiếu sót đó là: Nội dung sinh hoạt của một số chi bộ còn dàn trải, đơn điệu, chưa chú trọng đánh giá vai trò, trách nhiệm của chi ủy trong lãnh đạo chi bộ và tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; chưa chú trọng lãnh đạo công tác tư tưởng và nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng của đảng viên và quần chúng; chưa tập trung lựa chọn những vấn đề bức xúc, cấp thiết để thảo luận tìm hướng giải quyết; chưa quan tâm đầy đủ đến công tác lãnh đạo các đoàn thể. Việc chuẩn bị nội dung sinh hoạt của một số chi ủy chưa tốt nên điều hành còn lúng túng, thiếu nội dung kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW. Tinh thần tự phê bình và phê bình còn yếu, đảng viên còn nể nang, né tránh, không mạnh dạn góp ý phê bình. Nhiều chi bộ chưa coi trọng đúng mức công tác giáo dục, rèn luyện và quản lý đảng viên; chưa có các biện pháp cụ thể để phòng ngừa sai phạm. Công tác chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc của một số cấp ủy cơ sở chưa thường xuyên, thiếu kiên quyết nên những hạn chế, khuyết điểm chậm được khắc phục. Công tác phát triển đảng viên mới còn gặp nhiều khó khăn.
 
Để thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ tới, tôi xin mạnh dạn đề xuất một số giải pháp chủ yếu sau:
 
Một là, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng và chăm lo xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định về trách nhiệm nêu gương; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Hai là, tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng gắn với việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; quan tâm công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên, nhất là ở thôn, khu dân cư. Quản lý chặt chẽ đội ngũ đảng viên. Kết hợp công tác kết nạp đảng viên với công tác quản lý, sàng lọc đảng viên, kiên quyết đưa những người không đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.
 
Ba là, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ; bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; quan tâm tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, bồi dưỡng cán bộ kế cận. Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ phải đúng tiêu chuẩn, quy trình, năng lực trình độ, công khai, dân chủ. Tăng cường công tác luân chuyển, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác, chú trọng rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, tác phong công tác, kỷ luật công vụ. Thực hiện tinh giản đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở gắn với việc khoán kinh phí đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, khu dân cư. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án Bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu dân cư.
 
Bốn là, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, xây dựng quy chế làm việc rõ chức năng nhiệm vụ, chế độ làm việc, rõ thẩm quyền, trách nhiệm của tập thể và cá nhân; nâng cao chất lượng hội họp và ban hành nghị quyết. Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm trong tự phê bình và phê bình. Thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm nghiêm túc, thực chất. Thực hiện tốt các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Người đứng đầu cấp ủy phải chịu trách nhiệm về mọi mặt công tác tại cơ sở; nếu địa phương, cơ quan, đơn vị xảy ra mất đoàn kết nội bộ hoặc mất ổn định chính trị thì phải xem xét trách nhiệm của cấp ủy, bí thư cấp ủy.
 
Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và phát huy vai trò của tổ chức quần chúng tham gia xây dựng Đảng. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng; Quy định của Bộ Chính trị về xử lý đảng viên vi phạm; về những điều đảng viên không được làm. Cấp ủy, chi bộ phải giám sát toàn diện đảng viên trên các mặt, kể cả đảng viên là cán bộ do cấp ủy cấp trên quản lý; chú trọng kiểm tra, giám sát cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng; kịp thời phát hiện cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, đồng thời xử lý nghiêm minh các tập thể, cá nhân vi phạm. Cùng với đó, thực hiện nghiêm Quy chế Dân chủ cơ sở, quy chế đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo và những vấn đề nổi cộm phát sinh ở cơ sở. Thường xuyên củng cố, xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể vững mạnh; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Không ngừng củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.
 
Các tin mới hơn
Xây dựng, phát triển hạ tầng, dịch vụ công nghệ thông tin, chính quyền điện tử đáp ứng yêu cầu cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0(22/10/2020)
Khơi dậy khát vọng phát triển, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc(22/10/2020)
Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo ngay từ cơ sở(22/10/2020)
Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Hải Dương(22/10/2020)
Giải pháp nâng cao hoạt động hỗ trợ phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển kinh tế(22/10/2020)
Các tin cũ hơn
Các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng(22/10/2020)
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng(22/10/2020)
Tăng cường công tác đối thoại, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất của nhân dân ngay từ cơ sở(22/10/2020)
Tiếp tục sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới(22/10/2020)
Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ(22/10/2020)
na
Những kinh nghiệm rút ra qua nhiệm kỳ 2015-2020: Bài cuối: Quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành
Tinh thần quyết liệt, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành và “đeo bám” đến cùng mục tiêu đã đề ra là kinh nghiệm quý sẽ tiếp tục được phát huy trong nhiệm kỳ tới.
na
na
na
na
na
Liên kết website