na
Đảng bộ qua các thời kỳ
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV

Ngày 16 - 18/12/2005, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã diễn ra tại Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh

 
 
Dự Đại hội có 299 đại biểu, tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị và sức mạnh đoàn kết của trên 83 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đại hội tiếp tục đánh dấu thời kỳ phát triển mới của tỉnh nhà trên tất cả các lĩnh vực, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, huy động mọi nguồn lực, để xây dựng tỉnh Hải Dương phát triển nhanh, bền vững. Đại hội bầu BcH Đảng bộ tỉnh khóa XIV gồm 49 đồng chí và bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng BCH Đảng bộ tỉnh tiến hành Hội nghị lần thứ 1, bầu Ban thường vụ Tỉnh ủy gồm 13 đồng chí. Đồng chí Bùi Thanh quyến, Chủ tịch UBND tỉnh được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.
 
Ngày 23/12/2005, Hội nghị lần thứ 2 BCH Đảng bộ tỉnh khóa XiV. Hội nghị giới thiệu nhân sự (vòng 2) Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X. Hội nghị nêu rõ những quy định chung trong  Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa VIII) về chiến lược cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước để hướng dẫn thảo luận, lấy ý kiến trong BcH Đảng bộ tỉnh giới thiệu lần 2 các đồng chí vào Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X.
 
Ngày 19/01/2006, Hội nghị lần thứ 3, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV). Hội nghị thảo luận thông qua các quy chế, chương trình làm việc của Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XiV. Đồng chí Bùi Thanh quyến, Bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.
 
Ngày 17/02/2006, Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV. Hội nghị thông qua phương án sắp xếp cán bộ chủ chốt sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, ngày 30/3/2006, Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV. Đồng chí Nguyễn Danh Trình được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy.
 
Ngày 4/4/2006, Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Xây dựng 7 chương trình phát triển kinh tế - xã hội gồm 23 đề án và 7 công trình trọng điểm trong giai đoạn 2006 - 2010.
 
Ngày 11/4/2006, Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV. Hội nghị đánh giá công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XiV, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I - 2006 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
 
Ngày 06/7/2006, Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV. Hội nghị tập trung thảo luận và cho ý kiến thống nhất vào báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm và quyết định mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2006; Thảo luận và cho ý kiến về kết quả cuộc kiểm tra thứ nhất trong chương trình kiểm tra năm 2006 của BcH Đảng bộ về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương… ngày 27/9/2006
 
Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV. Tại Hội nghị Tỉnh ủy tiếp tục thảo luận một số chương trình, đề án thực hiện nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2006.
 
Ngày 01/12/2006, Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV. Hội nghị thảo luận, thông qua báo cáo kết quả thực
 hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2006, chỉ tiêu,
nhiệm vụ, giải pháp năm 2007; Báo cáo kết quả cuộc kiểm tra thứ 2 trong chương trình kiểm tra năm 2006 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; Báo cáo kết quả công tác kiểm tra năm 2006 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; chương trình làm việc và chương trình kiểm tra năm 2007 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy.
 
Ngày 03/7/2007 Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XiV. Hội nghị tập trung tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2007. Nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân. Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác công an và công tác tư pháp.
 
Ngày 10/10/2007, Hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV. Hội nghị đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 6 (khóa IX) về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, công tác tổ chức và cán bộ. Thông qua quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIV. 
 
 
Ngày 29/11/2007, Hội nghị lần thứ 13 BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIV. Hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá thực hiện kế hoạchphát triển kinh tế - xã hội năm 2007 và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2008; Kết quả cuộc kiểm tra thứ 2 trong năm 2007 của BCH Đảng bộ tỉnh về kiểm tra triển khai thực hiện chương trình “ Phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2006-2010” và thảo luận dự thảo chương trình làm việc, chương trình giám sát, kiểm tra của BCH Đảng bộ tỉnh năm 2008.
 
Ngày 14/4/2008, Hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV. Hội nghị đã thảo luận và cho ý kiến đánh giá kết quả 5 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vì mục tiêu dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; Về công tác dân tộc; Về công tác tôn giáo.
 
Ngày 01/7/2008, Hội nghị lần thứ 15 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV). Hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2008; Thảo luận thông qua kết quả kiểm tra việc tổ chức triển khai, thực hiện chương trình “Phát triển công nghiệp nhanh và bền vững, nâng cao sức cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2006-2010”. Đồng chí Bùi Thanh quyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.
 
Ngày 25 - 26/9/2008, Hội nghị lần thứ 16 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV). Hội nghị tập trung kiểm điểm giữa nhiệm kỳ, đánh giá kết quả gần 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XiV; Thảo luận làm rõ những thành tựu, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra mục tiêu và những giải pháp lớn nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Hội nghị cũng thảo luận, xem xét kết quả giám sát của Ban chấp hành về việc tổ chức thực hiện các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XiV; Kết quả kiểm tra của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc tổ chức, triển khai thực hiện chương trình “Phát triển kinh tế dịch vụ tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2006-2010”. Đồng chí Bùi Thanh quyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.
 
Ngày 02/12/2008, Hội nghị lần thứ 17 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV. Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng năm 2008 và xác định mục tiêu, nhiệm vụ năm 2009; Thông qua kết quả cuộc kiểm tra việc triển khai, tổ chức thực hiện “chương trình giải quyết việc làm và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Hải Dương giai đoạn 2006-2010”.
 
Ngày 09 - 10/02/2009, Hội nghị lần thứ 18 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) để kiện toàn Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và tiến hành một số nội dung về công tác cán bộ. Đồng chí Bùi Thanh quyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.
 
Ngày 29/4/2009, Hội nghị lần thứ 19 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV. Hội nghị đánh giá tác động của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu đến tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hải Dương và một số biện pháp nhằm hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009.
 
Ngày 26/6/2009, Hội nghị lần thứ 20 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV. Hội nghị tập trung đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2009. 
 
Ngày 02/10/2009, Hội nghị lần thứ 21 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV. Hội nghị nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2009; Xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm và thảo luận một số nội dung quan trọng khác.
 
Ngày 04/12/2009, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 22, khóa XIV. Hội nghị nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các tổ chức đoàn thể nhân dân năm 2009; Xây dựng kế hoạch phát triển năm 2010…
 
Ngày 28/4/2010, Hội nghị lần thứ 23 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội; phương hướng công tác nhân sự và phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quý i; triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý ii.
 
Ngày 08/6/2010, Hội nghị lần thứ 24 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh triển khai thực hiện một số bước trong quy trình chuẩn bị nhân sự BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV.
 
Ngày 28/6/2010, Hội nghị lần thứ 25 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận và cho ý kiến vào các dự thảo báo cáo; Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010.
 
Ngày 22/7/2010, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt tiến hành giới thiệu nhân sự của tỉnh tham gia Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.
 
Ngày 10/9/2010, Hội nghị lần thứ 27 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận và cho ý kiến vào các báo cáo: Tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm; Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; giải trình, tiếp thu ý kiến tham gia của Trung ương và Đại hội cấp trên cơ sở vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ lần thứ XV và một số nội dung liên quan tới công tác tổ chức Đại hội.
 
 
Các tin mới hơn
Những kinh nghiệm rút ra qua nhiệm kỳ 2015-2020: Bài cuối: Quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành(24/10/2020)
Những kinh nghiệm rút ra qua nhiệm kỳ 2015-2020: Bài 3: Phát huy quyền làm chủ của nhân dân(24/10/2020)
Những kinh nghiệm rút ra qua nhiệm kỳ Đại hội 2015-2020: Bài 2: Cán bộ, đảng viên tích cực nêu gương(22/10/2020)
Những kinh nghiệm rút ra qua nhiệm kỳ Đại hội 2015-2020: Bài 1: Thường xuyên xây dựng, chỉnh đốn Đảng(21/10/2020)
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI(18/10/2020)
Các tin cũ hơn
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII(16/10/2020)
Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XII(16/10/2020)
Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Hưng lần thứ VII(16/10/2020)
Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Hưng lần thứ VI(16/10/2020)
Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ V(16/10/2020)
na
Những kinh nghiệm rút ra qua nhiệm kỳ 2015-2020: Bài cuối: Quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành
Tinh thần quyết liệt, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành và “đeo bám” đến cùng mục tiêu đã đề ra là kinh nghiệm quý sẽ tiếp tục được phát huy trong nhiệm kỳ tới.
na
na
na
na
na
Liên kết website