na
Chương trình Đại hội
Thông cáo báo chí tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, Nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra trong 03 ngày, từ ngày 25 - 27/10/2020 (Buổi sáng từ 7h30’ – 11h30’; Buổi chiều từ 13h30’ – 17h00’), tại Trung tâm văn hóa Xứ Đông (Đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương)

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 195-KH/TU, ngày 28/5/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025, đến nay công tác chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã cơ bản hoàn tất, Tiểu ban Tuyên truyền và Phục vụ Đại hội tổ chức Họp báo trước Đại hội cung cấp thông tin cho báo chí, như sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội

- Thời gian, địa điểm:

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra trong 03 ngày, từ ngày 25 - 27/10/2020 (Buổi sáng từ 7h30’ – 11h30’; Buổi chiều từ 13h30’ – 17h00’), tại Trung tâm văn hóa Xứ Đông (Đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

2. Chủ đề, phương châm và nội dung Đại hội

- Chủ đề Đại hội: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động mọi nguồn lực cho phát triển nhanh và bền vững; phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, tạo nền tảng để Hải Dương sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”.

- Phương châm Đại hội: "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển".

- Nội dung Đại hội: Đại hội sẽ tiến hành các nội dung sau:

(1). Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

(2). Kiểm điểm, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI.

(3). Thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

(4). Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

(5). Bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng.

3. Tình hình đại biểu dự Đại hội:

- Tổng số đại biểu tham dự Đại hội: 350 đại biểu, của 15 đoàn đại biểu Đảng bộ trực thuộc tỉnh. Trong đó, 53 đại biểu đương nhiên, 297 đại biểu do Đại hội các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy bầu.

- Cơ cấu đại biểu: 53 đại biểu nữ, chiếm 15,1% và 297 đại biểu nam, chiếm 84,9%.

- Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ: 14 đại biểu; Thạc sỹ: 185 đại biểu; đại học: 148 đại biểu; trung cấp 3 đại biểu.

- Trình độ lý luận chính trị: 294 đại biểu có trình độ cử nhân, cao cấp lý luận chính trị; Trung cấp: 56 đại biểu.

- Về tuổi đời:

+ Dưới 40 tuổi có 22 đại biểu, chiếm tỷ lệ 6,3 %;

+ Từ 40 - 50 tuổi có 179 đại biểu, chiếm tỷ lệ 51,1 %;

+ Trên 50 tuổi có 149 đại biểu, chiếm tỷ lệ 42,6 %;

- Về tuổi Đảng:

+ Trên 50 tuổi Đảng: 01 đại biểu, chiếm tỷ lệ 0,03 %;

+ Từ 30 – dưới 50 tuổi Đảng: 67 đại biểu, chiếm tỷ lệ 19,14 %;

+ Dưới 30 tuổi Đảng: 282 đại biểu, chiếm tỷ lệ 80,57 %.

Đến thời điểm này, không có đại biểu bị tố cáo, kỷ luật Đảng. Các đại biểu đều đủ tư cách đại biểu dự Đại hội.

4. Về Văn kiện Đại hội, gồm:

(1) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

(2) Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

(3) Dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

(4) Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

(5) Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

(6) Các tham luận tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đến nay các văn kiện Đại hội được chuẩn bị kỹ, đúng với quy định, hướng dẫn của Trung ương, bảo đảm nghiêm túc, khoa học, là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh.

5. Về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội:

Tỉnh ủy Hải Dương đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa XVII từ rất sớm với cách làm bài bản, thận trọng, dân chủ, công tâm, khách quan, toàn diện, đảm bảo tuân thủ đúng yêu cầu của Trung ương và các quy định của tỉnh. Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã thống nhất thông qua phương án nhân sự Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ tỉnh theo đúng đề xuất của Tỉnh ủy Hải Dương.

Số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 dự kiến trình ra Đại hội xem xét là 52 đồng chí, đảm bảo theo quy định tại Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương.

Căn cứ điểm 1, điều 16 Quy chế bầu cử trong Đảng, quy định số dư và danh sách bầu cử “Số lượng ứng cử viên trong danh sách bầu cử phải nhiều hơn số lượng cần bầu, số dư tối đa do Đại hội quyết định nhưng không quá 30% số lượng cần bầu, trong đó cấp ủy triệu tập Đại hội chuẩn bị số lượng nhân sự cấp ủy có số dư từ 10-15%”, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI chuẩn bị số lượng nhân sự là 59 đ/c, số lượng cần bầu là 52 đồng chí, số dư là 07 đồng chí (chiếm 13,5%). Trong đó tái cử là 39 đồng chí, chiếm 66,1%, lần đầu tham gia cấp ủy là 20 đồng chí, chiếm 39,1%. Cán bộ nữ là 11 đồng chí, chiếm 18% và cán bộ trẻ là 06 đồng chí chiếm 10,2%.

Số lượng Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thống nhất 16 đồng chí. Số lượng nhân sự giới thiệu bầu là 18 đồng chí, số lượng cần bầu là 16 đồng chí, số dư là 02 đồng chí, chiếm 12,5%. Trong đó tái cử là 11 đồng chí, chiếm 61,1 %, lần đầu tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy là 07 đồng chí, chiếm 38,9%. Cán bộ nữ có 02 đồng chí.

Đoàn đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Theo Thông báo số 948-TB/BTCTW ngày 06/7/2020 của Ban Tổ chức Trung ương phân bổ số lượng đại biểu của Đảng bộ tỉnh Hải Dương dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là 22 đại biểu (trong đó không tính 01 đại biểu đương nhiên là đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy). Số lượng đại biểu dự khuyết do Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương quyết định. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã chuẩn bị số lượng nhân sự là 24 đồng chí (gồm 22 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết).

Hồ sơ nhân sự dự kiến ứng cử, đề cử được chuẩn bị đầy đủ; các vấn đề liên quan đến cán bộ, đảng viên trước Đại hội được tập trung giải quyết kịp thời.

6. Công tác chuẩn bị những nội dung khác

Những nội dung công việc liên quan đến công tác hậu cần, bảo đảm an ninh trật tự, đảm bảo y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm, các hạng mục, công trình, cơ sở vật chất phục vụ Đại hội; các tài liệu tuyên truyền, ma-két trang trí đã chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng tổ chức Đại hội.

Ngoài ra, các công việc như: Tiếp thu ý kiến của Nhân dân để bổ sung, hoàn thiện Văn kiện; các bài phát biểu của lãnh đạo, kịch bản điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội; Tham luận; Họp báo trước Đại hội; Họp báo thông báo nhanh kết quả Đại hội; in ấn, phát hành các tài liệu của Đại hội; xây dựng kế hoạch phục vụ Đại hội...đã và đang được tiếp tục triển khai thực hiện.

Trên đây là Thông cáo báo chí về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

TIỂU BAN TUYÊN TRUYỀN & PHỤC VỤ ĐẠI HỘI

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Chương trình đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025(20/10/2020)
na
Những kinh nghiệm rút ra qua nhiệm kỳ 2015-2020: Bài cuối: Quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành
Tinh thần quyết liệt, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành và “đeo bám” đến cùng mục tiêu đã đề ra là kinh nghiệm quý sẽ tiếp tục được phát huy trong nhiệm kỳ tới.
na
na
na
na
na
Liên kết website