na
Đảng bộ qua các thời kỳ
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV

Ngày 26 - 28/9/2010, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã diễn ra tại Trung tâm văn hóa thông tin tỉnh.

 
 
315 Đại biểu đại diện cho hơn 90 nghìn đảng viên của Đảng bộ tỉnh về dự Đại hội. Đại hội đã tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XiV; Xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong 5 năm tới, phấn đấu tạo nền tảng để đến năm 2020 Hải Dương cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp. Đại hội đã bầu 55 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV Hội nghị lần thứ 1 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu Ban Thường vụ gồm 15 đồng chí; Ủy ban Kiểm tra gồm 9 đồng chí. Đồng chí Bùi Thanh quyến, Ủy viên Trung ương Đảng tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015.
 
 
 
Ngày 29/11/2010, Hội nghị lần thứ 2 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận và cho ý kiến vào báo cáo; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015; Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ trọng tâm năm 2011.
 
Ngày 07/3/2011, Hội nghị lần thứ 3 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự chức danh chủ tịch UBND tỉnh. Đồng chí Bùi Thanh quyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.
 
Ngày 21/4/2011, Hội nghị lần thứ 4 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng để nghe và cho ý kiến về nội dung: Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quý i, nhiệm vụ trọng tâm trong quý II; Dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; Kết quả hiệp thương và công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016…
 
Ngày 15/6/2011, Hội nghị lần thứ 5 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2011; Đánh giá kết quả bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016; Thảo luận và cho ý kiến vào một số nội dung về công tác tổ chức cán bộ.
 
Ngày 13/10/2011, Hội nghị lần thứ 6 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2011 và xác định một số nhiệm vụ, biện pháp để đẩy mạnh kinh tế - xã hội những tháng cuối năm, báo cáo kết quả kiểm tra việc triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI
 
Ngày 02/12/2011, Hội nghị lần thứ 7 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2012, tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện dự toán ngân sách năm 2011 và dự kiến kế hoạch năm 2012; công tác xây dựng Đảng, MTTq và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2011, nhiệm vụ trọng tâm năm 2012, kết quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng năm 2011…
 
Ngày 06/4/2012 Hội nghị lần thứ 8 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2012, thảo luận phân tích và đưa ra các giải pháp khắc phục khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và công tác xây dựng Đảng
 
Ngày 28/6/2012, Hội nghị lần thứ 9 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận cho ý kiến về các báo cáo: Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2012; công tác xây dựng Đảng, MTTq, các đoàn thể nhân dân 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.
 
Ngày 17/10/2012, Hội nghị lần thứ 10 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm 2012; Kiểm điểm kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X; Thông qua báo cáo kết quả cuộc kiểm tra thứ 2 trong chương trình kiểm tra, giám sát năm 2012 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.
 
Ngày 03 - 05/12/2012 Hội nghị lần thứ 11 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung thảo luận và quyết định một số nội dung: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2012 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2013; Kết quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng năm 2012.
 
Ngày 14/3/2013, Hội nghị lần thứ 12 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo tỉnh nhiệm kỳ 2010 - 2015; giới thiệu nguồn nhân sự quy hoạch Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 và bầu bổ sung Ban Thường vụ Tỉnh ủy
 
Ngày 02/4/2013, Hội nghị lần thứ 13 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ sở.
 
Ngày 02/7/2013, Hội nghị lần thứ 14 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng, hoạt động đoàn thể 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
 
Ngày 16/10/2013, Hội nghị lần thứ 15 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu nhiệm kỳ, kết quả phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm. 
 
Ngày 05 - 06/12/2013 Hội nghị lần thứ 16 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng… năm 2013 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2014.
 
Ngày 27/02/2014, Hội nghị lần thứ 17 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu bổ sung 03 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, gồm các đồng chí: Nguyễn Thị Oanh, chánh Thanh tra tỉnh: Nguyễn Đình Phương, Trưởng phòng Nghiệp vụ ii, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Thế Tài, chánh Văn phòng Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đồng thời lấy phiếu giới thiệu nhân sự bổ sung Ủy viên BcH Đảng bộ tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015
 
Ngày 07 - 08/4/2014, Hội nghị lần thứ 18 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội quý i năm 2014 và bàn nhiệm vụ trọng tâm quý II; nghe báo cáo quyết toán ngân sách Đảng năm 2013.
 
Ngày 01 - 02/7/2014, Hội nghị lần thứ 19 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng đảng, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội 6 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.
 
Ngày 04/9/2014, hội nghị lần thứ 20 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu bổ sung đồng chí Lê Văn Hiệu, Tỉnh Ủy viên, Bí thư Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện Nam sách vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XV, nhiệm kỳ 2010 - 2015.
 
Ngày 29/9/2014, Hội nghị lần thứ 21 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và 3 tháng cuối năm 2014; kết quả kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện chỉ thị 03 của Bộ chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh gắn với việc khắc phục những hạn chế, thiếu sót sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI”.
 
Ngày 03/12/2014, Hội nghị lần thứ 22 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, thực hiện công tác xây dựng Đảng, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội năm 2014, nhiệm vụ trọng tâm 2015.
 
Ngày 28/01/2015, Hội nghị lần thứ 23 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo đề cương Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVi; thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020
 
Ngày 03/4/2015, Hội nghị lần thứ 24 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quý i và nhiệm vụ trọng tâm quý II, thảo luận góp ý kiến vào dự thảo (lần 1); Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVi.
 
Ngày 27/5/2015, Hội nghị lần thứ 25 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận cho ý kiến về phương hướng nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVi, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Phương án phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVi và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XV.
 
Ngày 02/7/2015, Hội nghị lần thứ 26 của BcH Đảng bộ tỉnh khoá XV tổ chức thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; lấy phiếu tín nhiệm bổ sung uỷ viên BcH, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
 
Ngày 14/8/2015, Hội nghị lần thứ 27 của BcH Đảng bộ tỉnh khoá XV thảo luận dự thảo Báo cáo kiểm điểm của BcH trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVi; Báo cáo kết quả giám sát công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp huyện và chỉ đạo Đại hội cấp cơ sở; Bầu bổ sung Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Lấy phiếu giới thiệu Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII (vòng 2).
 
Ngày 10/9/2015, Hội nghị lần thứ 28 của BcH Đảng bộ tỉnh khoá XV thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tham gia BcH Đảng bộ tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2010
 
Ngày 25/9/2015, Hội nghị lần thứ 29 của BCH Đảng bộ tỉnh khoá XV đã thống nhất tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI từ ngày 26 - 29/10 và giao Ban Thường vụ Tỉnh uỷ báo cáo xin ý kiến Bộ chính trị, Ban Bí thư. 
 
Ngày 20/10/2015, Hội nghị lần thứ 30 của BCH Đảng bộ tỉnh khoá XV nghe báo cáo công tác chuẩn bị các văn kiện trình Đại hộiĐảng bộ lần thứ XVI, nghe giải trình ý kiến phát biểu tại Hội nghị lần thứ 29 về công tác cán bộ, nghe báo cáo về kết quả thực hiện Kết luận số 174/KL-TTCP ngày 25/01/2014 về công tác quản lý đầu tư xây dựng của UBND tỉnh thời kỳ 2002 - 2012
  

 
Các tin mới hơn
Những kinh nghiệm rút ra qua nhiệm kỳ 2015-2020: Bài cuối: Quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành(24/10/2020)
Những kinh nghiệm rút ra qua nhiệm kỳ 2015-2020: Bài 3: Phát huy quyền làm chủ của nhân dân(24/10/2020)
Những kinh nghiệm rút ra qua nhiệm kỳ Đại hội 2015-2020: Bài 2: Cán bộ, đảng viên tích cực nêu gương(22/10/2020)
Những kinh nghiệm rút ra qua nhiệm kỳ Đại hội 2015-2020: Bài 1: Thường xuyên xây dựng, chỉnh đốn Đảng(21/10/2020)
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI(18/10/2020)
Các tin cũ hơn
Qua một nhiệm kỳ đại hội: Bài cuối: Xây dựng MTTQ và các đoàn thể vững mạnh(16/10/2020)
Qua một nhiệm kỳ đại hội: Bài 5: Bảo đảm quốc phòng, an ninh(16/10/2020)
Qua một nhiệm kỳ đại hội: Bài 4: Văn hóa - xã hội khởi sắc(16/10/2020)
Qua một nhiệm kỳ đại hội: Bài 3: Phát triển đa dạng các dịch vụ(16/10/2020)
Qua một nhiệm kỳ đại hội: Bài 2: Phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung(16/10/2020)
na
Những kinh nghiệm rút ra qua nhiệm kỳ 2015-2020: Bài cuối: Quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành
Tinh thần quyết liệt, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành và “đeo bám” đến cùng mục tiêu đã đề ra là kinh nghiệm quý sẽ tiếp tục được phát huy trong nhiệm kỳ tới.
na
na
na
na
na
Liên kết website