na
Đảng bộ qua các thời kỳ
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

Ngày 27-28/10/2015, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã diễn ra tại Nhà Văn hóa Trung tâm tỉnh

 
 
Dự Đại hội có 349 đại biểu, tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị và sức mạnh đoàn kết của trên 99 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đại hội tiếp tục đánh dấu thời kỳ phát triển mới của tỉnh nhà trên tất cả các lĩnh vực, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, huy động mọi nguồn lực để xây dựng tỉnh Hải Dương phát triển nhanh, bền vững. Đại hội bầu BcH Đảng bộ tỉnh khóa XVi gồm 55 đồng chí và bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. BCH Đảng bộ tỉnh tiến hành Hội nghị lần thứ nhất, bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, chủ tịch UBND tỉnh được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy. 
 
 
Ngày 02 - 03/12/2015, Hội nghị lần thứ 2 BCH Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVI diễn ra. Tại Hội nghị, BCH Đảng bộ nghe và cho ý kiến vào các Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về: Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2015 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2016; Về kết quả công tác xây dựng Đảng, hoạt động MTTQ và các đoàn thể nhân dân năm 2015, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 và việc xây dựng quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy khóa XVi; Về kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016; Về việc xây dựng quy chế làm việc của UB Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVi. các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Văn sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.
 
 
Ngày 07/4/2016. Hội nghị lần thứ 3 BcH Đảng bộ tỉnh Hải Dương khoá XVI, thảo luận, đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 3 tháng đầu năm 2016, thảo luận, thông qua chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ Xii và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; chương trình làm việc toàn khoá; chương trình kiểm tra, giám sát toàn khoá của BCH Đảng bộ tỉnh khoá XVI; Báo cáo quyết toán ngân sách Đảng năm 2015; Hội nghị cũng nghe báo cáo những công việc quan trọng Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã chỉ đạo thực hiện giữa 2 kỳ Hội nghị BCH. các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Văn sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.
 
Ngày 23 - 24/6/2016, Hội nghị lần thứ 4 BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI. Hội nghị tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, MTTq và các đoàn thể chính trị - xã hội 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016; Xem xét kết quả cuộc điều tra việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và ban hành quy chế làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của cấp ủy, UBKT các cấp việc phân công nhiệm vụ cho cấp ủy viên; cho ý kiến về phương án nhân sự lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 và chất vấn, trả lời chất vấn. Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Văn sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Ngày 27 - 28/9/2016, Hội nghị lần thứ 5 BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI. Hội nghị tập trung nghe và cho ý kiến vào các Tờ trình: Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020); Về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng và một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý iV năm 2016; Về kết quả giám sát việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020 ở 8 Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Về kết quả kiểm tra việc triển khai thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 theo Nghị quyết 30c/2011/ NQ-CP ngày 08/11/2011 của chính phủ… các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Văn sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị.
 
Ngày 29/11/2016. Hội nghị lần thứ 6 BcH Đảng bộ tỉnh khoá XVI. Tại Hội nghị BcH Đảng bộ tỉnh nghe và cho ý kiến vào các nội dung: Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; Phương hướng và biện pháp cân đối ngân sách năm 2017; Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2017-2020; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, hoạt động MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017; Báo cáo về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2016; Nghe và cho ý kiến vào dự thảo chương trình làm việc năm 2017 của BCH Đảng bộ tỉnh khoá XVI; Dự thảo chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 của BCH Đảng bộ tỉnh và một số nội dung quan trọng khác. các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Văn sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị.
 
Ngày 30/3/2017, Hội nghị lần thứ 7 BCH Đảng bộ tỉnh khoá XVI diễn ra vào ngày 30/3. Hội nghị nghe và thảo luận những nội dung quan trọng: Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý 1/2017 và một số nhiệm vụ trọng tâm quý 2/2017; Tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và tờ trình về sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của BCH Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Thường trực Tỉnh uỷ khoá XVI; Kết quả cuộc kiểm tra việc quản lý thu các loại thuế và tình hình nợ đọng thuế, nguyên nhân nợ đọng thuế trên địa bàn tỉnh. các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Văn sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị.
 
Ngày 05/7/2017. Hội nghị lần thứ 8 BcH Đảng bộ tỉnh khóa XVI Hội nghị lần thứ 8 giới thiệu quy hoạch BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Văn sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị.
 
Ngày 06/7/2017, Hội nghị lần thứ 9 BCH Đảng bộ tỉnh khoá XVI. Tại Hội nghị các đại biểu nghe báo cáo nội dung một số Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ gồm: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; Báo cáo kết quả cuộc giám sát chuyên đề “việc chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các Đề án, Kế hoạch trong chương trình hành  động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020”; quán triệt Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khoá X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Thông qua Kế hoạch hành động thực hiện các Nghị quyết lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII… các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Văn sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị.
 
Ngày 19 - 20/10/2017, Hội nghị lần thứ 10 BCH Đảng bộ tỉnh khoá XVI. Hội nghị lần này thảo luận, cho ý kiến về: Báo cáo kiểm điểm, đánh giá tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Báo cáo kết quả cuộc kiểm tra về thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-TW của Ban chấp hành Trung ương (khóa XI) về Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Báo cáo kết quả cuộc kiểm tra 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-Nq/TW, ngày 27/4/2010 của Bộ chính trị (khóa X) về “công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khoá VIII về “chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”; Nghị quyết chuyên đề về nâng cao năng lực, trình độ lãnh đạo của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp… các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Văn sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị.
 
Ngày 05/12/2017, Hội nghị lần thứ 11 (lần 1) BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI. Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế chính trị - xã hội, công tác xây dựng Đảng, hoạt động của MTTq và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2017, xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Văn sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị.
 
Ngày 04 - 05/01/2018, Hội nghị lần thứ 11 (lần 2) BcH Đảng bộ tỉnh khoá XVI. Hội nghị lần này tập trung thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-Nq/TW, Ban chấp hành Trung ương, khoá XII về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, Ban chấp hành Trung ương khoá XII về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp”; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới”; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 21-Nq/TW, Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về “công tác dân số trong tình hình mới”; Tờ trình về kết quả giám sát chuyên đề “việc tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng”; Ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hoá” trong nội bộ. các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Văn sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị. 
 
Ngày 04 - 05/4/2018, Hội nghị lần thứ 12 BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI. Tại Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh  thảo luận, đánh giá tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của Ban chấp hành Trung ương khóa X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Xem xét báo cáo kết quả cuộc giám sát việc lãnh đạo, thực hiện công tác bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2017 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và một số vấn đề quan trọng khác. các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Văn sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị.
 
Ngày 03/7/2018, Hội nghị lần thứ 13 BCH Đảng bộ tỉnh khoá XVI. Tại Hội nghị, BcH Đảng bộ tỉnh tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; Xem xét báo cáo kết quả các cuộc kiểm tra, giám sát của Tỉnh uỷ; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 22 của Ban chấp hành Trung ương khoá X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nghị quyết số 25 của Ban chấp hành Trung ương khoá X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá”; Báo cáo tổng kết thực hiện chỉ thị số 36 của Bộ chính trị khoá Xi về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ Xiii của Đảng; Kế hoạch thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khoá XII) và một số nội dung quan trọng khác. các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Văn sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị.
 
Ngày 09/10/2018, Hội nghị lần thứ 14 BCH Đảng bộ tỉnh khoá XVI  diễn ra tại Hội trường Tỉnh uỷ. Hội nghị xem xét, cho ý kiến đối với 05 tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ gồm: Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BcH, Ban Thường vụ tỉnh khoá XVi giữa nhiệm kỳ; sơ kết giữa nhiệm kỳ việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII về tăng cường xây dựng Đảng; Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương khoá XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Kết quả  cuộc kiểm tra (thứ ba) đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá Xi về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Kết quả cuộc giám sát (thứ ba) việc chấp hành quy chế làm việc, thực hiện nhiệm vụ được phân công của các đồng chí uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh và việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ các đồng chí cán bộ diện Tỉnh uỷ quản lý. các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Văn sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị.
 
 
Ngày 04/12/2018, Hội nghị lần thứ 15 BCH Đảng bộ tỉnh khoá XVI. Hội nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến về: Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; công tác xây dựng Đảng, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; Thảo luận xem xét kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 và một số nội dung quan trọng khác. các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị.
 
Ngày 01 - 02/4/2019, Hội nghị lần thứ 16 BCH Đảng bộ tỉnh khoá XVI. Hội nghị xem xét, thảo luận và cho ý kiến vào báo cáo, tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về: Kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh uỷ; Kết quả cuộc giám sát thứ nhất việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương sắp xếp, sáp nhập, chia tách các thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh; Báo cáo những công việc quan trọng đã chỉ đạo thực hiện của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ giữa hai kỳ Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Văn sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị
 
Ngày 01 - 02/7/2019 Hội nghị lần thứ 17 BCH Đảng bộ tỉnh khoá XVI. Hội nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với các báo cáo, tờ trình về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Kết quả công tác xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo kết quả cuộc kiểm tra (thứ hai) về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc triển khai, tổ chức thực hiện các quy định về nêu gương; Kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33- NQ/TW về “Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và xem xét một số vấn đề quan trọng khác. các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị
 
Ngày 15/7/2019 Hội nghị lần thứ 18 BcH Đảng bộ tỉnh khoá XVI, thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và các chức danh lãnh đạo tỉnh nhiệm kỳ 2015 -2020, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thống nhất và thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị
 
Ngày 27 - 28/9/2019 Hội nghị lần thứ 19 BCH Đảng bộ tỉnh khoá XVI. Hội nghị lần này tập trung thảo luận, thông qua Đề cương Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025; Xem xét, cho ý kiến vào báo cáo kết quả cuộc kiểm tra thứ nhất và cuộc kiểm tra thứ ba về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nội dung của Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn thi hành; Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết của Trung ương về hội nhập quốc tế; Thực hiện quy trình kiện toàn công tác cán bộ và xem xét một số vấn đề quan trọng khác. các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị.
 
 
Ngày 12/11/2019 Hội nghị lần thứ 20 BCH Đảng bộ tỉnh khoá XVI. Tại Hội nghị, BcH Đảng bộ tỉnh đã bầu đồng chí Phạm Xuân Thăng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ; bầu các đồng chí Tỉnh uỷ viên: Nguyễn Văn Phú, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ; Đại tá Nguyễn Huy Thăng, chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; Lê Đình Long, Bí thư Thành uỷ Hải Dương giữ chức Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2015-2020, đều với số phiểu tuyệt đối. các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Văn  Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị.

Hội nghị lần thứ 21 BCH Đảng bộ tỉnh khoá XVI. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương tới dự. Hội nghị tập trung xem xét kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; Tình hình dự toán ngân sách năm 2019, dự kiến phương án phân bổ ngân sách năm 2020; Kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm (2020-2022) và một số nội dung quan trọng khác. Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị.
 
Ngày 06/12/201,  Hội nghị lần thứ 22 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI diễn ra. Hội nghị tập trung xem xét, đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2019, nhiệm vụ năm 2020; Thực hiện quy trình kiện toàn công tác cán bộ và một số nội dung quan trọng khác. Tại Hội nghị, BCH Đảng bộ tỉnh đã thực hiện các bước trong quy trình nhân sự để kiện toàn chức danh Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị.
 
Ngày 26/12/2019, Hội nghị lần thứ 23 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI. Hội nghị tập trung xem xét, thảo luận, góp ý dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025; Đề cương Báo cáo kiểm điểm BCH Đảng bộ tỉnh khoá XVi nhiệm kỳ 2015-2020; chương trình làm việc năm 2020 của BCH Đảng bộ tỉnh khoá XVI và thực hiện các bước trong quy trình nhân sự để kiện toàn BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị.

Ngày 27/3/2020, Hội nghị lần thứ 24 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI. Hội nghị tập trung xem xét, thảo luận và cho ý kiến về các nội dung: Báo cáo quyết toán ngân sách Đảng năm 2019; Báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Báo cáo kết quả cuộc kiểm tra (lần thứ tư - năm 2019) về việc lãnh đạo, chỉ đạo xử lý, khắc phục tình hình nợ đọng và nguyên nhân dẫn đến nợ về xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh; Thực hiện quy trình nhân sự về công tác cán bộ; Báo cáo những công việc quan trọng đã chỉ đạo thực hiện của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ giữa 2 kỳ hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. 
Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị.
 
Ngày 28/5/2020, Hội nghị lần thứ 25 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI . Trong 1/2 ngày làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý vào dự thảo lần 3 Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVii và tờ trình phân bổ đại biểu dự Đại hội; Kết quả giám sát công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp huyện và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025; Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/ TW ngày 17/4/2015 của Bộ chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với thực hiện Nghị quyết số 18-Nq/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương về sắp xếp tinh gọn bộ máy. các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị.
 
Ngày 25-26/6/2020 Hội nghị lần thứ 26 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI diễn ra từ ngày 25 - 26/6/2020. Hội nghị lần này tập trung xem xét, thảo luận các báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Kết quả công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể 6 tháng đầu năm, xác định những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; Dự thảo Báo cáo kiểm điểm của BcH Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVii nhiệm kỳ 2020-2025; Thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn trong Đảng theo quy định và thảo luận một số nội dung quan trọng khác.  Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị.
 
Sáng 09/8/2020, Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức các hội nghị cán bộ chủ chốt, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy để thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và rà soát, bổ sung quy hoạch một số chức danh lãnh đạo tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026. Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị.
 
Hội nghị lần thứ 28 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI diễn ra ngày 19/8/2020. Hội nghị thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025, báo cáo của Tiểu ban nhân sự về phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVii, Đề án nhân sự Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVII. Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị.

Hội nghị lần thứ 29 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI diễn ra ngày 15/10/2020 BCH Đảng bộ tỉnh thống nhất với nội dung dự thảo Báo cáo chính trị lần thứ 6; thống nhất điều chỉnh tiêu đề dự thảo Báo cáo chính trị cũng là chủ đề của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động mọi nguồn lực cho phát triển nhanh và bền vững; phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, tạo nền tảng để Hải Dương sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

BCH Đảng bộ tỉnh nhất trí bổ sung phương châm đại hội là: Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Sáng tạo-Phát triển. Bổ sung phương hướng phát triển theo định hướng tăng trưởng xanh, với các trụ cột: Công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ; dịch vụ chất lượng cao; phát triển đô thị xanh, thông minh, hiện đại. Điều chỉnh 5 chỉ tiêu và bổ sung một số mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển kinh tế số, chính quyền số và xã hội số theo Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thay thế công trình trọng điểm: tuyến giao thông kết nối đường tỉnh 392 Hải Dương với đường tỉnh 386 Hưng Yên bằng tuyến đường trục Bắc-Nam huyện Thanh Miện (điểm đầu từ đường tỉnh 392 huyện Bình Giang, điểm cuối kết nối với đường tỉnh 396 đi Ninh Giang) mặt cắt ngang 62m, quy mô dự án giai đoạn đầu là 45m. Hiệu chỉnh một số số liệu kết quả đạt được; điều chỉnh, bổ sung một số đánh giá cho phù hợp với tình hình thực tiễn nhằm phản ánh trung thực, toàn diện kết quả đạt được.BCH Đảng bộ tỉnh nhất trí với nội dung Báo cáo kiểm điểm như dự thảo lần 4 và đề xuất chỉnh sửa, bổ sung làm sâu sắc và rõ thêm kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của nhiệm kỳ trước. Nhất trí với những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân đã được chỉ ra. Nhất trí với 5 bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ.

BCH Đảng bộ tỉnh cũng nhất trí cao với dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội. Dự thảo Chương trình hành động thực hiện có 5 Chương trình lớn như Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề xuất, đó là: Phát triển kinh tế nhanh, bền vững, theo hướng tăng trưởng xanh và ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học-công nghệ giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn tới 2030; Xây dựng và phát triển đô thị xanh, thông minh, hiện đại, đáng sống giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn tới 2030; Phát huy giá trị văn hóa xứ Đông và xây dựng con người Hải Dương đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới, giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn tới 2030; Bảo đảm an sinh xã hội; Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, ngang tầm nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn tới 2030.

BCH Đảng bộ tỉnh thống nhất tổ chức đại hội trong 3 ngày, từ ngày 25 đến 27.10.2020, khai mạc vào sáng 26.10. BCH Đảng bộ tỉnh nhất trí với nội dung, chương trình làm việc của Đại hội, phương hướng dự kiến nhân sự tham gia các cơ quan của đại hội như Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình và giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoàn thiện các văn bản để trình đại hội xem xét, quyết định theo Điều lệ Đảng, quy định của Trung ương; khẩn trương tiếp thu các ý kiến tham gia, hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh để in ấn phục vụ đại hội. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển thông tin Bộ Chính trị đã nhất trí với phương hướng nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các Tiểu ban của Đại hội cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực, khẩn trương thực hiện những nội dung công việc do BCH, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025. Cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về đại hội trên tất cả các loại hình tuyên truyền để những ngày tổ chức đại hội thực sự là ngày hội của toàn Đảng, toàn dân. Chú ý tuyên truyền đậm nét những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua, những định hướng lớn, mục tiêu lớn trong nhiệm kỳ tới để khơi dậy niềm tự hào và khát vọng phát triển của cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Các Tiểu ban và các cơ quan tham mưu, giúp việc cho đại hội và tổ chức Đại hội cần phối hợp thật chặt chẽ, nhịp nhàng; khẩn trương hoàn thiện các hạng mục công việc theo phân công. Thường xuyên báo cáo tình hình, tiến độ với Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để công việc được thông suốt.Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển trân trọng cảm ơn các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã sát cánh với Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy xây dựng tập thể BCH Đảng bộ tỉnh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phấn đấu, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên các cương vị công tác. Đồng chí mong muốn những đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh không tái cử sẽ tiếp tục phát huy tính tiền phong, gương mẫu, nêu gương, tiếp tục có những đóng góp thiết thực, hiệu quả cho sự phát triển của tỉnh, của địa phương. Những đồng chí tái cử tiếp tục đoàn kết, thống nhất, phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, quyết liệt cùng BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra, xây dựng Hải Dương ngày càng phát triển...
Các tin mới hơn
Những kinh nghiệm rút ra qua nhiệm kỳ 2015-2020: Bài cuối: Quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành(24/10/2020)
Những kinh nghiệm rút ra qua nhiệm kỳ 2015-2020: Bài 3: Phát huy quyền làm chủ của nhân dân(24/10/2020)
Những kinh nghiệm rút ra qua nhiệm kỳ Đại hội 2015-2020: Bài 2: Cán bộ, đảng viên tích cực nêu gương(22/10/2020)
Những kinh nghiệm rút ra qua nhiệm kỳ Đại hội 2015-2020: Bài 1: Thường xuyên xây dựng, chỉnh đốn Đảng(21/10/2020)
Các tin cũ hơn
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV(18/10/2020)
Qua một nhiệm kỳ đại hội: Bài cuối: Xây dựng MTTQ và các đoàn thể vững mạnh(16/10/2020)
Qua một nhiệm kỳ đại hội: Bài 5: Bảo đảm quốc phòng, an ninh(16/10/2020)
Qua một nhiệm kỳ đại hội: Bài 4: Văn hóa - xã hội khởi sắc(16/10/2020)
Qua một nhiệm kỳ đại hội: Bài 3: Phát triển đa dạng các dịch vụ(16/10/2020)
na
Những kinh nghiệm rút ra qua nhiệm kỳ 2015-2020: Bài cuối: Quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành
Tinh thần quyết liệt, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành và “đeo bám” đến cùng mục tiêu đã đề ra là kinh nghiệm quý sẽ tiếp tục được phát huy trong nhiệm kỳ tới.
na
na
na
na
na
Liên kết website