na
Đảng bộ qua các thời kỳ
Những kinh nghiệm rút ra qua nhiệm kỳ Đại hội 2015-2020: Bài 1: Thường xuyên xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Từ kết quả đạt được và những hạn chế trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã rút ra nhiều kinh nghiệm quý.

Kinh nghiệm đầu tiên là phải thường xuyên xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thực tiễn nhiệm kỳ qua cho thấy việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóaXII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các quy định về nêu gương của Đảng tạo sự chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực.

Chú trọng tự phê bình và phê bình

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh tư liệu
Quán triệt nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo ban hành các quy định, kế hoạch, hướng dẫn để cấp ủy các cấp tổ chức thực hiện. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quán triệt và chỉ đạo cấp ủy các cấp, tổ chức đảng, đảng viên đặc biệt chú trọng, thực hiện nghiêm túc công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 gắn với kiểm điểm hằng năm.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo gợi ý kiểm điểm hằng năm đối với tập thể, cá nhân có vấn đề phức tạp, nổi cộm. Các cuộc kiểm điểm diễn ra với không khí dân chủ, thẳng thắn, nghiêm túc và khách quan. Qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 đã kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém trong từng lĩnh vực cụ thể. Sau kiểm điểm, từng tập thể, cá nhân đều xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Đến nay, các nội dung hạn chế, thiếu sót của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương4 đã được khắc phục. Đối với các sở, ngành và Ban Thường vụ các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy được Ban Thường vụ Tỉnh ủy gợi ý kiểm điểm đều đã xây dựng kế hoạch, tích cực triển khai thực hiện và cơ bản khắc phục được những hạn chế, khuyết điểm. Điển hình như sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy gợi ý kiểm điểm năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Sách đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu theo Đề án số 01-ĐA/TU ngày 29.8.2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trước khi kiểm điểm, Nam Sách mới bố trí sắp xếp bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu dân cư đạt trên 60% thì nay đạt hơn 90%. Huyện cũng sắp xếp, sáp nhập giảm 9thôn so với trước.

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 được gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các tập thể, cá nhân xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức, lối sống; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Tại nhiều cơ quan công quyền, nhất là các bộ phận "một cửa", tinh thần phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương

Nhiệm kỳ qua, các cấp ủy đã làm tốt việc lắng nghe và tiếp thu ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, nhân dân. Trong ảnh: Cán bộ, đảng viên, nhân dân xã Nam Tân phát biểu tại cuộc tiếp xúc, đối thoại với Bí thư Huyện ủy Nam Sách
Ngay khi Nghị quyết Trung ương 4 được tổ chức thực hiện, cấp ủy các cấp đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra (UBKT) cùng cấp bám sát nghị quyết và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của cấp ủy cấp trên để tham mưu bổ sung vào chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm cho phù hợp.

Trong nhiệm kỳ qua, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 7.183 đảng viên và 6.232 tổ chức đảng; giám sát theo chuyên đề 5.811 đảng viên và 3.537 tổ chức đảng, trong đó tập trung kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 cũng như khắc phục hạn chế, thiếu sót sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình. UBKT các cấp trong tỉnh đã kiểm tra chuyên đề đối với 7.685 tổ chức đảng; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 401 đảng viên và 105 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề đối với 2.486 đảng viên và 2.620 tổ chức đảng. Trong nhiệm kỳ, cấp ủy các cấp thi hành kỷ luật 29 tổ chức đảng theo thẩm quyền, tăng 5 tổ chức đảng so với nhiệm kỳ trước. Cấp ủy và UBKT các cấp thi hành kỷ luật 2.014 đảng viên, tăng 487đảng viên.

Việc nắm bắt, phát hiện, kiểm tra đối với các tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm được tích cực thực hiện, góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Điển hình như mới đây Ban Thường vụ Huyện ủy Cẩm Giàng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Đảng ủy xã Thạch Lỗi nhiệm kỳ 2015-2020 vì vi phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy trình nhân sự Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, gây mất đoàn kết nội bộ, dẫn tới không bảo đảm tiến độ theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Cẩm Giàng. Liên quan đến vi phạm trên, Ban Thường vụ Huyện ủy Cẩm Giàng đã quyết định thi hành kỷ luật Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy và 1 Đảng ủy viên xã Thạch Lỗi nhiệm kỳ 2015-2020 với hình thức nghiêm minh.

Cùng với tăng cường kiểm tra, giám sát, tỉnh còn tập trung làm tốt công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên. Qua đó các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên nhận diện rõ hơn những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và có biện pháp phòng ngừa.

Cấp ủy các cấp cũng thường xuyên đánh giá, biểu dương, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt; có hình thức xử lý, phê bình nghiêm túc đối với tập thể, cá nhân thực hiện chưa tốt chuẩn mực đạo đức, vi phạm về lối sống. Qua rà soát, sàng lọc, đã đưa ra khỏi Đảng 591 đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm kỷ luật hoặc không còn thiết tha với Đảng.

Qua một nhiệm kỳ làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, vai trò, vị thế, uy tín của tổ chức Đảng, chính quyền trong tỉnh ngày càng được khẳng định, là động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền các cấp. Đây cũng chính là tiền đề quan trọng để Hải Dương tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ tới
Nguồn: Báo Hải Dương 
Các tin mới hơn
Những kinh nghiệm rút ra qua nhiệm kỳ 2015-2020: Bài cuối: Quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành(24/10/2020)
Những kinh nghiệm rút ra qua nhiệm kỳ 2015-2020: Bài 3: Phát huy quyền làm chủ của nhân dân(24/10/2020)
Những kinh nghiệm rút ra qua nhiệm kỳ Đại hội 2015-2020: Bài 2: Cán bộ, đảng viên tích cực nêu gương(22/10/2020)
Các tin cũ hơn
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI(18/10/2020)
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV(18/10/2020)
Qua một nhiệm kỳ đại hội: Bài cuối: Xây dựng MTTQ và các đoàn thể vững mạnh(16/10/2020)
Qua một nhiệm kỳ đại hội: Bài 5: Bảo đảm quốc phòng, an ninh(16/10/2020)
Qua một nhiệm kỳ đại hội: Bài 4: Văn hóa - xã hội khởi sắc(16/10/2020)
na
Những kinh nghiệm rút ra qua nhiệm kỳ 2015-2020: Bài cuối: Quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành
Tinh thần quyết liệt, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành và “đeo bám” đến cùng mục tiêu đã đề ra là kinh nghiệm quý sẽ tiếp tục được phát huy trong nhiệm kỳ tới.
na
na
na
na
na
Liên kết website