na
Tham luận tại đại hội
Khơi dậy khát vọng phát triển, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Tham luận của đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

Trước hết tôi hoàn toàn nhất trí với dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVI trình trước Đại hội; nhất trí cao với các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Để làm rõ thêm một số nội dung trong Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tôi xin được tham luận với chủ đề: “Khơi dậy khát vọng phát triển, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
 
Từ thủa bình minh dựng nước, các thế hệ cha ông của chúng ta đã sớm hình thành khát vọng phát triển quốc gia dân tộc. Đó là khát vọng độc lập, tự chủ, hùng cường. Trải qua mấy ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước có thể thấy, Việt Nam luôn chứng tỏ là một dân tộc có tính cố kết cộng đồng cao, có sức sống kiên cường và có khát vọng mạnh mẽ. Nội dung của khát vọng dân tộc được trao truyền từ thế hệ trước tới các thế hệ sau dưới những hình thức và nội dung cụ thể khác nhau song bao trùm là: độc lập, tự do, văn hiến. Khát vọng ấy đã trở thành đặc trưng văn hóa, truyền thống quý báu của dân tộc, thành cơ sở và sức mạnh nội sinh để tiếp tục khơi dậy, phát huy tạo sức mạnh to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng viết: “Nhìn lại thế kỷ XX, dân tộc Việt Nam dũng cảm và thông minh, đã làm được những điều tưởng chừng như không thể làm được, đã làm cho hiện thực lịch sử trở thành huyền thoại. Bước vào thế kỷ XXI và thiên niên kỷ mới, dân tộc ta với hoài bão lớn và trí tuệ sáng tạo, sẽ có những ước mơ tưởng như huyền thoại và quyết biến những ước mơ ấy trở thành hiện thực lịch sử”.
 
Trong một bài phát biểu gần đây, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Có thể nói, cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước ta ngày nay là thành tựu trực tiếp của công cuộc đổi mới đất nước gần 35 năm qua, nhưng cũng chính là thành tựu hun đúc của quá trình đấu tranh không mệt mỏi để hiện thực hóa khát vọng hùng cường của dân tộc trong suốt chiều dài lịch sử.
 
Chúng ta có quyền tự hào rằng nước ta từ một đất nước nghèo nàn, lạc hậu; bị bao vây cấm vận đến nay đã vươn lên trở thành một trong những nền kinh tế năng động nhất khu vực Đông Á. Kinh tế vĩ mô duy trì được tốc độ tăng trưởng cao và ổn định. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh theo hướng công nghiệp hóa Hệ thống kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư. Quốc phòng - an ninh được củng cố và giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều bước chuyển biến tích cực, An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được nâng lên và vui mừng hơn cả là những năm gần đây Việt Nam luôn được xếp ở tốp đầu trong danh sách các quốc gia hạnh phúc nhất thế giới.
 
Trong bối cảnh hiện nay, tình hình thế giới diễn biến hết sức nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế tiếp tục tiến triển nhưng đang phải đối mặt với sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc. Kinh tế thế giới lâm vào khủng hoảng, suy thoái nghiêm trọng và có thể còn kéo dài do tác động của đại dịch Covid-19. Cạnh tranh kinh tế, chiến tranh thương mại, tranh giành thị trường, các nguồn tài nguyên, công nghệ, nhân lực chất lượng cao giữa các nước ngày càng quyết liệt. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là công nghệ số phát triển mạnh mẽ, tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực, tạo ra cả thời cơ và thách thức đối với mọi quốc gia, dân tộc. Những vấn đề toàn cầu như bảo vệ hoà bình, an ninh con người, thiên tai, dịch bệnh, an ninh xã hội và an ninh phi truyền thống, nhất là an ninh mạng, biến đổi khí hậu, nước biển dâng, ô nhiễm môi trường,... ngày càng phức tạp.
 
Đất nước ta, tuy đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng song còn tồn tại những hạn chế: nền kinh tế phát triển nhanh nhưng chưa bền vững, còn chịu nhiều tác động tiêu cực bởi các yếu tố: thiên tai, dịch bệnh và xu hướng già hoá dân số; thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam hiện nay vẫn thua Hoa Kỳ hơn 25 lần; Singapore 24 lần; Nhật Bản 16 lần... Do vậy, hơn lúc nào hết dân tộc ta càng phải đề cao ý chí tự chủ, tự lực, tự cường, có khát vọng và khơi dậy khát vọng để vươn lên không lệ thuộc, phụ thuộc vào bất cứ lực lượng hay quốc gia nào trên con đường phát triển vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Khát vọng của dân tộc cũng chính là mục tiêu cách mạng của Đảng ta được khẳng định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đó là “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Mục tiêu cụ thể hướng tới những dấu mốc phát triển quan trọng của đất nước ta đã được xác định là:
 
- Đến năm 2025: Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, thu nhập trung bình cao.
- Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.
- Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
Những mục tiêu kèm theo mốc thời gian cụ thể như trên là khát vọng lớn lao vào tương lai thịnh vượng của quốc gia, dân tộc trong bối cảnh đất nước đã hội nhập sâu rộng, đầy đủ và đang dần toàn diện. Đất nước đang ở giai đoạn mang tính quyết định để đặt nền móng cho những mục tiêu đó.
 
Để “Khơi dậy khát vọng phát triển, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” trong thời kỳ mới, tôi xin đề xuất một số giải pháp sau:
 
Thứ nhất, tiếp tục đổi mới và phát huy vai trò tiên phong của Đảng, tăng cường hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với nhân dân, đặc biệt là người đứng đầu. Đây phải được coi là nhân tố có ý nghĩa quyết định trong phát huy ý chí, khát vọng phát triển của dân tộc. 
Thứ hai, phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm của người đứng đầu; thực hiện nghiêm túc các quy định nêu gương nhằm tạo những chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự là một tấm gương về ý chí, khát vọng được cống hiến xây dựng quê hương, đất nước, để từ đó lan tỏa, nhân lên ý chí, khát vọng phát triển của dân tộc, từng bước tạo được lòng tin trong nhân dân và sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.
Thứ ba, tăng cường công tác rà soát và quyết liệt tháo gỡ những nút thắt trong cơ chế quản lý kinh tế, quản lý xã hội, quản lý văn hóa, quản lý con người. Xóa bỏ triệt để cơ chế bao cấp, xin - cho, giảm triệt để bộ máy cồng kềnh, quan liêu, đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.
Thứ tư, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khẳng định về những thành tựu rất đáng tự hào mà toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã đạt được. Trên cơ sở đó khơi dậy và phát huy cao độ hào khí dân tộc tạo động lực mới để chúng ta thêm tin tưởng, tự hào, thêm quyết tâm đưa đất nước ta bứt phá đi lên, hoàn thành mục tiêu mà dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra.
Thứ năm, chăm lo sức dân, tin tưởng vào dân và quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc”. Đây là việc Đảng ta đã làm rất tốt trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền và trong các cuộc chiến tranh cách mạng. Gần đây nhất, những nỗ lực và thành công bước đầu trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 càng cho thấy khi Đảng và Nhà nước tin cậy dựa vào sức dân, biết cách tổ chức, vận động và nhân lên sức mạnh của nhân dân, thì chúng ta có thể vượt qua khó khăn, thách thức, dù khó khăn, thách thức đó to lớn đến đâu.
Thứ sáu, đẩy mạnh các giải pháp xây dựng sự gắn kết sâu sắc giữa văn hóa với con người nhằm góp phần tạo nên sự phát triển bền vững. Phải xác định văn hóa là một trong bốn trụ cột của phát triển bền vững, có vị trí ngang với kinh tế, chính trị và xã hội, vì khi hàm lượng văn hóa của con người càng cao thì sự phát triển kinh tế - xã hội càng trở nên bền vững. Văn hóa là sức mạnh nội sinh quan trọng của sự phát triển, không chỉ là động lực của sự phát triển kinh tế - xã hội mà còn là sự phát triển bền vững của đất nước, của dân tộc.
 
Trong tình hình mới hiện nay, với sự lãnh đạo nhạy bén, đúng đắn của Đảng và Nhà nước; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời của Chính phủ; sự vào cuộc đồng bộ, tích cực của cả hệ thống chính trị; sự đồng tình, hưởng ứng, ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài, chúng ta nhất định sẽ phát huy tốt hào khí và khát vọng hùng cường của dân tộc. Toàn dân tộc sẽ chung sức, đồng lòng, cộng trí, cộng lực, đổi mới, sáng tạo đưa đất nước ta bước tới đài vinh quang để “sánh vai cùng các cường quốc năm châu” như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và mong ước cháy bỏng của toàn dân tộc.
Các tin mới hơn
Xây dựng, phát triển hạ tầng, dịch vụ công nghệ thông tin, chính quyền điện tử đáp ứng yêu cầu cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0(22/10/2020)
Các tin cũ hơn
Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo ngay từ cơ sở(22/10/2020)
Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Hải Dương(22/10/2020)
Giải pháp nâng cao hoạt động hỗ trợ phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển kinh tế(22/10/2020)
Hội Nông dân các cấp tham gia xây dựng các mô hình và hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương(22/10/2020)
Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong học tập, lao động sáng tạo, khởi nghiệp, góp phần tích cực cho sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH tỉnh Hải Dương(22/10/2020)
na
Những kinh nghiệm rút ra qua nhiệm kỳ 2015-2020: Bài cuối: Quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành
Tinh thần quyết liệt, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành và “đeo bám” đến cùng mục tiêu đã đề ra là kinh nghiệm quý sẽ tiếp tục được phát huy trong nhiệm kỳ tới.
na
na
na
na
na
Liên kết website